Volg het beroepingsproces

24 april 2024
Graag praten wij u en jou bij over onze vorderingen. Na onze installatie als beroepingscommissie begin maart hebben we eerst twee avonden geïnvesteerd in het elkaar beter leren kennen en zijn we ‘getraind’ in het beroepingswerk door iemand vanuit de PKN. Zo zijn alle stappen in het beroepingsproces goed doorgenomen en toegelicht en ook de keuzes die we hierin zelf kunnen maken besproken. Fijn om zo met elkaar een goede start te maken.

Vervolgens hebben we als commissie een advertentie opgesteld, gebaseerd op de profielschets van de predikant, die begin 2024 is vastgesteld. Deze komt einde van deze week zo rond Koningsdag online op deze website, op de vacaturesite van de PKN (Vacatures | Protestantse Kerk in Nederland) en de website Reliwerk: Home – Reliwerk. Daarnaast zal het worden gedeeld via onze eigen sociale kanalen, Facebook en Instagram (Fonteinkerk033). U en jij zijn van harte uitgenodigd de vacature verder online te delen en /of geschikte kandidaten hierop te wijzen.

Daarnaast heeft de beroepingscommissie de lijst van mogelijke kandidaten die we hebben ontvangen van het mobiliteitsbureau van het landelijk dienstencentrum van de PKN en de aangedragen namen van predikanten door gemeenteleden doorgenomen en besproken na een (online) screeningsonderzoek naar de predikanten. Naar aanleiding van deze bespreking zal de beroepingscommissie deze week een aantal predikanten van deze lijst waarvan we denken dat die mogelijk goed zouden kunnen aansluiten bij ons profiel de advertentie en profielschets sturen en uitnodigen om te reageren. De predikanten die dan reageren hebben dan dezelfde uitgangspositie als ieder andere predikant die solliciteert.

Nu dus een periode van ‘afwachten’, eind mei komt de beroepingscommissie weer bijeen om alle reacties te bespreken.

We hopen en bidden dat die predikant die voor een tijd onze reisgenoot kan en wil zijn als onze leermeester, zielzorger en inspirator erbij zit. Wil je dit meenemen in je gebeden?

Hartelijke groet, namens de beroepingscommissie,

Tim Prinzen, secretaris en Margriet Drent, voorzitter

7 maart 2024
Afgelopen dinsdag 5 maart is de Beroepingscommissie van start gegaan. Jong en oud, vrouwen en mannen, vertegenwoordigers van beide vierplekken en de PGA, gaan samen aan de slag om een nieuwe predikant te werven. Als kerkenraad zijn we erg blij met de gemeenteleden die bereid zijn en zin hebben in deze mooie, verantwoordelijke maar ook pittige opdracht. Ook zijn we dankbaar voor de samenstelling, representatief voor Fontein- en Emmaüs-gemeente. En die is als volgt: 

 • Tanneke de Mol: namens Vierplek Emmaüs
 • Robert Kordes: namens Vierplek Emmaüs
 • Cees Zomer: lid Bergkerk en vertegenwoordiger Algemene Kerkenraad PGA
 • Margriet Drent: lid Fonteinkerk, vertegenwoordiger Werkgroep Pleisterplaats en VDO
 • Wieteke Zwijnenberg: lid Fonteinkerk, vertegenwoordiger KIEM
 • Jeannette Bouwhuis-Lely: lid Fonteinkerk
 • Mare Vroege: lid Fonteinkerk, vertegenwoordiger TOZ
 • Pepijn Ruiter: lid Fonteinkerk, vertegenwoordiger TOZ
 • Marco Last: lid Fonteinkerk, vertegenwoordiger Werkgroep Pleisterplaats
 • Tim Prinzen: lid Fonteinkerk, vertegenwoordiger Diaconie
 • Klaas Hoorn: lid Fonteinkerk, lid Profielcommissie, vertegenwoordiger BGED
 • Leo Koffeman: consulent Fonteinkerk, adviseur v/d commissie, verbinder met kerkenraad.

Alle relevante geledingen uit onze gemeente zijn door deze samenstelling vertegenwoordigd.
De commissie start met een door de PKN verzorgde training op 7 en 19 maart. In aansluiting op de eredienst van 17 maart in de Fonteinkerk, willen we de beroepingscommissie aan de gemeente (Fontein en Emmaüs) voorstellen. We willen u vragen ook als gemeente verantwoordelijkheid te nemen en voor de leden en het werk van de commissie te bidden.
In eerdere posts van dit blog vindt u de profielen van de gemeente, de predikant en de opdracht van de kerkenraad aan de Beroepingscommissie. En natuurlijk het eerder getoonde filmpje van de wensen van Fonteinkerkleden aangaande de te beroepen predikant. Aan een aanvullend filmpje van de Vierplek Emmaüs wordt nog gewerkt.

Als u zelf een kandidaat predikant op het oog heeft, laat dat dan aan de beroepingscommissie weten, via e-mail adres: scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl

5 maart 2024
De opdracht aan de beroepingscommissie is is geformuleerd, de commissie geïnstalleerd, de profielschets van de predikant en de beschrijving van de gemeente zijn gereed. Hoog tijd dus om alle documenten te publiceren. Hieronder vindt u de documenten, klik op de titel om het betreffende PDF-bestand te openen.

Opdracht aan beroepingscommissie
Profielschets predikant
Profielschets gemeente Emmaus- en Fonteinkerk

18 februari 2024
De wijkgemeente Fonteinkerk is een gastvrije wijkgemeente; iedereen is welkom en je mag zijn zoals je bent. In deze video maak je kennis met Wiebe, Berit, Karine, Wilma, Gertjan en Koos. Zij voelen zich thuis en heten van harte welkom. Het enige dat ontbreekt is een dominee…

11 februari 2024
De gemeente van de Fonteinkerk heeft zich eind vorig jaar gebogen over de profielschets voor onze nieuw te beroepen predikant. Dat was vruchtbaar en heeft een aantal wijzigingen opgeleverd. Ook hebben aanpassingen plaatsgevonden vanwege de fusie met de Emmauskerk. Op 7 december jl. heeft de kerkenraad de profielschets vastgesteld. Als u de schets nog eens rustig door wilt lezen, stuur dan een berichtje naar de scriba: scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl. U ontvangt dan het document in een e-mail. Op 15 februari a.s. vergadert de kerkenraad over de samenstelling van de beroepingscommissie, in de verwachting dat die in maart met haar werk kan beginnen.

7 december 2023
Op 29 oktober 2023 presenteerde de profielcommissie de beide profielen (van de Fonteinkerk en de te beroepen voorganger) aan de gemeente. In de afgelopen periode zijn de op- en aanmerkingen uit dat beraad verwerkt in de profielen. Ook zijn deze waar nodig aangevuld naar aanleiding van het samengaan met de Emmäuskerk. Tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 december jl. zijn de beide profielen definitief vastgesteld. De voorbereidingen voor het beroepingswerk zijn gestart, wordt vervolgd!

29 oktober 2023
Op 3 september 2023 nam ds. Wim Verschoor afscheid van de Fonteinkerk. Enkele maanden eerder is een profielcommissie benoemd door de kerkenraad. De opdracht: stel een profielschets op die de Fonteinkerk gaat gebruiken om een passende predikant te vinden. Het afgelopen half jaar heeft een zevenkoppige profielcommissie hier met hart en ziel aan gewerkt. Feitelijk werd een tweeluik gemaakt, door ook een profielschets van onze gemeente te maken. De commissie was ervan doordrongen dat het niet alleen gaat om het vinden van een goede predikant, maar dat het vooral de kunst is om een passende predikant te vinden bij onze gemeente.

Na de viering op 29 oktober jl. heeft de voorzitter van de commissie, Marnix Ruiter, kort toelichten wat de commissie heeft gedaan om tot deze schetsen te komen, welke afwegingen en keuzes zijn gemaakt. Na de toelichting was er ruim gelegenheid om met de leden van de profielcommissie en/of leden van de kerkenraad in gesprek te gaan.

Het vervolg: de beide schetsen worden besproken in de kerkenraad waarna een beroepingscommissie zal worden ingesteld.

Wilt u het profiel van de Fonteinkerk en van de predikant inzien? Vul het contactformulier van deze website in. Wij sturen u het document dan toe.

4 september 2023
Ds. Leo Koffeman is door de kerkenraad gevraagd en bereid gevonden om tijdens de vacaturetijd als consulent op te treden, en tevens het crisispastoraat naar vermogen voor zijn rekening te nemen. Lees HIER de achtergronden van dit consulentschap.

pinksteren