Meeluisteren

fonteinkerk-kerkdienst-gemist

Meekijken

Fonteinkerk


Liturgie zondag 28 februari 2021

Vandaag lezen we uit Marcus 9:2-10 over de verheerlijking op de berg. Omdat onze diaconie in deze periode collecteert voor doelen die in verband staan met de zeven werken van barmhartigheid, lezen we ook uit Mattheüs 25:31-46. De verheerlijkte Jezus is óók de medemens die onopvallend naast ons staat! In deze viering hopen we Heina van Beijnum en Wilka Schinkel te bevestigen tot ouderling.

Voorganger: wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
Ouderling van Dienst: Annechien Witteveen
Organist: Diederik Blankesteijn
Voorzang: Annemieke Blankesteijn
Beamer: Wouter Hillen
Streamer: Tein van Leeuwen

Ds. Wim Verschoor

Orgelmuziek
Welkom en mededelingen
Aansteken van de Paaskaars

VOORBEREIDING

– Kort orgelspel
– Bemoediging en groet:
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger: De Heer zij met u allen
Gemeente: OOK MET U ZIJ DE HEER

– Intochtslied: Psalm 25 : 1, 3, 4, Heer ik hef mijn hart en handen
– Gebed voor de nood van de wereld

DIENST VAN HET WOORD
– Zingen: lied 317, vers 1 en 2, Grote God
– Schriftlezing: Marcus 9:2-10 (LINK naar onlinebijbel)
– Zingen: lied 545, Christus staat in majesteit
– Uitleg en verkondiging
– Moment van stilte
– Zingen: lied 1014, vers 1, 2, 3 en 5, Geef vrede door

BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS
In het ambt van ouderling worden Wilka Schinkel en Heina van Beijnum bevestigd.

Vragen bij de bevestiging:
– Erken je geroepen te zijn tot deze dienst aan de gemeente van Christus?
– Aanvaard je de Bijbel als bron van geloof, en wil je je steeds weer door dit boek laten aanspreken en inspireren?
– Beloof je je ambt trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?
– Beloof je ook voorgoed geheim te houden wat je vertrouwelijk onder ogen of ter ore is gekomen?

Zegenbede:
Moge God jou zegenen met zijn Geest, zodat je in dit ambt met vrucht en met plezier zult mogen werken.

Vraag aan de gemeente (allen gaan staan):
Gemeente van de Fonteinkerk, nu Wilka Schinkel en Heina van Beijnum in het ambt zijn bevestigd, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze God?
Gemeente van de Fonteinkerk, wat is daarop uw antwoord?

Allen: JA, VAN HARTE.
– Zingen: lied 362, vers 2, Hij die ons in zijn dienstwerk

GEBEDEN EN GAVEN
– Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
– Collecte (tijdens de collecte orgelmuziek)
– Slotlied: lied 561, vers 1, 3, 4, en 5, O liefde die verborgen zijt
– Wegzending en zegen

Collectes

Diaconale collecte: Kerk in Actie, dorstigen laven
Kerkelijke collecte: kosten eredienst en wijkpastoraat

U kunt uw gave overmaken door deze QR-code te gebruiken of via een overschrijving. Meer informatie vindt u hier.

QR collecte
X
X