Meeluisteren

fonteinkerk-kerkdienst-gemist

Meekijken

Fonteinkerk


Liturgie zondag 18 juli 2021

Voorganger: Ds. Leo Koffeman
Ouderling van Dienst: Bert Molenkamp
Organist: Henk Veldman
Voorzang: FONS o.l.v. Marnix Ruiter
Beamer: Wouter Hillen
Streamer: Renske Zandberg

leo-koffeman

– Welkom en mededelingen
– Stilte om aan te komen in het huis van eerbied
– Bemoediging en groet:

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger : De Heer zij met u allen
Allen: OOK MET U ZIJ DE HEER

VOORBEREIDING
– Aanvangspsalm: Psalm 122a
– Kyrie en Gloria
– V: “Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de nood van de wereld en dan ook Zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid houdt niet op”.

Gebeden:
– Afgesloten met 299d (steeds eerst FONS dan gemeente):
Heer, ontferm U over ons,
Christus, ontferm U over ons,
Heer ontferm U over ons.

Glorialied: vervolg Lied 299d

DIENST VAN  HET WOORD
– Inleiding op de lezingen
– Gebed van de zondag
– Schriftlezing uit het Oude Testament: Prediker 4: 1-6
– Zingen: Lied 807: 1, 4, 5 (FONS), 6 (gemeente)
– Evangelielezing: Marcus 6: 30-44
– Lied of acclamatie bij het evangelie: Lied 339f
– Uitleg en verkondiging
– Zingen: Lied 836: 1, 3 (FONS), 4 (gemeente)

Gebeden en gaven
– Dankgebed, voorbeden, stil gebed, (gezamenlijk) Onze Vader.
– Collecten
– Slotlied: Lied 695 (laatste couplet gemeente)
– Heenzending en zegen

Collectes

Diaconale collecte: plaatselijke stille armoede
Kerkelijke collecte: kosten eredienst en wijkpastoraat

U kunt uw gave overmaken door deze QR-code te gebruiken of via een overschrijving. Meer informatie vindt u hier.

QR collecte
X
X