Fonteinkerk Amersfoort

Een geïnspireerde en inspirerende gemeente, dat is de Fonteinkerk.Al meer dan 50 jaar. Open voor nieuwe vormen om te vieren, te leren en te dienen. Bepaald niet stuurloos, wel steeds in beweging. Bezig met de vragen van elke dag, en de manier waarop de grote vragen rond mens en leven, hoop en liefde, geloof en God daarin meeklinken. Een kerkgebouw, maar ook een prachtige ontmoetingsplek, luisterend naar de naam Huis van Zuid. Voor de gemeente, voor de buurt, voor wie maar wil. Bij dat alles ligt veel nadruk op muziek, op jongvolwassenen, jeugd en kinderen.

Komende vieringen

aanvang 10 uur, tenzij anders vermeld

17 november: viering met predikant Ds. Reijer de Vries

24 november: viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
laatste zondag kerkelijk jaar, Taizéviering

1 december: viering met Annechien Witteveen en Erik Renkema
1e Adventszondag

8 december: viering met wijkpredikant Ds. Wim Verschoor
2e Adventszondag, viering met Schrift en Tafel

15 december: viering met predikant Ds. Gerben Brunsveld
3e Adventszondag

Viering zondag 17 november

Voorganger: Ds. Reijer de Vries

  • intochtslied: Met heel mijn hart zing ik uw eer (Psalm 9, vers 1, 4 en 5)
  • Glorialied: God in den hoog’ alleen zij eer (lied 302, vers 1, 2 en 4)
  • eerste schriftlezing: Tessalonicenzen 4: 13-18
  • Zingen: Loof nu, mijn ziel, de Here (Psalm 103a, vers 3 en 4)
  • tweede schriftlezing: Lucas 20: 27-38
  • lofzegging: De dag gaat open voor het woord des Heren (lied 217, vers 5)
  • verkondiging
  • Zingen: Het duurt niet lang meer tot de tijd (lied 748, vers 1, 2 en 5)
  • Slotlied: Bij ’t steken der bazuinen (lied 758, vers 1, 2 en 3)
X