Waarnemen taken ds. Wim Verschoor

Ds. Leo Koffeman is door de kerkenraad gevraagd om tijdens de vacaturetijd als consulent op te treden, en tevens het crisispastoraat naar vermogen voor zijn rekening te nemen. Wat houdt dat in?

Een consulent heeft als belangrijkste verantwoordelijkheid het bijstaan van de kerkenraad tijdens de vacaturetijd. Daarom wordt hij uitgenodigd voor de vergaderingen van de kerkenraad, al hoeft hij ze zeker niet allemaal volledig bij te wonen. Het gaat in het bijzonder om de wijze waarop het beroepingswerk ter hand wordt genomen. Daarbij let de consulent vooral op de regels waarin de kerkenraad zich volgende kerkorde moet houden. Een aandachtspunt is ook of de communicatie met mogelijk geïnteresseerde predikanten zuiver en fair verloopt. Een consulent kan ook gevraagd worden de kerkenraad te adviseren bij andere agendapunten.

Het crisispastoraat betreft die pastorale zaken waarvoor een gemeentelid gewoonlijk direct contact opneemt met de wijkpredikant. Het meest duidelijk is dat het geval bij overlijdens. Waar u eerder ds. Verschoor zou opbellen, kunt u nu contact opnemen met ds. Koffeman (leo.koffeman@pkn-amersfoort.nl). Als dat gewenst wordt, zal hij de nabestaanden namens de gemeente begeleiden op weg naar de rouwdienst. Het hoeft overigens niet te betekenen dat hij die diensten ook altijd zelf zal leiden. Als er bijvoorbeeld voor wordt gekozen om een bevriende predikant uit te nodigen, is dat ook prima. Ook bij andere crisissituaties – bijvoorbeeld slechts nieuws van een behandelend arts – kunt u ds. Koffeman benaderen. Maar natuurlijk kunt u ook terecht bij de voor u vertrouwde pastorale ouderling of contactpersoon.

De afspraken met ds. Leo Koffeman gelden voorshands voor een half jaar, maar het is wel de intentie ze zo nodig en mogelijk te verlengen totdat een nieuwe predikant zijn of haar intrede heeft gedaan.

Hartelijke groeten,
Gert-Jan en Koos
co-voorzitters kerkenraad