Aanscherping coronamaatregelen

UPDATE 13 november 2021
Een week na ons vorige bericht wenden wij ons opnieuw tot u, met nieuwe berichtgeving rond corona. We vermoedden het vorige week al enigszins, voordat alle maatregelen overdacht en geïmplementeerd konden worden, kwam er een aanvullend pakket maatregelen.

Voor de viering met Schrift en Tafel van morgen, zondag 14 november, hanteren wij dezelfde maatregelen als vorige week. We zetten ze nog even op een rijtje: een mond-masker dragen bij het betreden en verlaten van de kerk (u kunt het masker afdoen zodra u op uw plaats zit), anderhalve meter afstand houden, gemarkeerde zitplaatsen gebruiken, geopende zijdeur voor noodzakelijk luchten, geen handen schudden, handen desinfecteren en thuisblijven bij het minste of geringste symptoom van een besmetting.

Kort na het weekeinde zullen de Protestantse Kerk Nederland en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken met de regering in overleg gaan, waarna een advies aan alle geloofs-gemeenschappen volgt. Zodra dit advies binnen is, buigen wij ons over de situatie en werken een model uit wat met ingang van zondag 21 november a.s. gehanteerd zal worden.

In de afgelopen week zijn huurders gewezen op hun verantwoordelijkheid, net als organisatoren van enkele grotere kerkelijke activiteiten. Hiermee doelen wij op een toegangsbeleid gebaseerd op geldige coronatoegangsbewijzen (CTB). Dit leidde in veel gevallen tot het scannen van QR-codes, voor aanvang van de betreffende bijeenkomst. Vanuit eigen kring is dit onder andere gebeurd bij de Duurzame ruilbeurs, een vervolgbijeenkomst rond digitale media en de kerkenraadsvergadering. Vanaf nu verwachten wij dan ook dat bij iedere bijeenkomst, groot of klein, in de kerkzaal of Huis van Zuid, actief met CTB wordt gewerkt. Uiteraard gaat dit hand in hand met het hanteren van de basisregels. Als gesteld, omtrent het gebruik van CTB bij onze vieringen neemt de kerkenraad binnenkort een besluit.

Wij houden u ook nu op de hoogte van onze beraadslagingen en roepen u opnieuw op om ons aan te spreken en uw gedachten met ons te delen.

Namens het moderamen en met vriendelijke groet, Rik Vroege (e-mail)

UPDATE 4 november 2021

Opnieuw gebeurt er veel om ons heen rond corona. Besmettingscijfers lopen op, datzelfde geldt voor ziekenhuis- en ic-opnames. Regering en gezondheidsorganisaties beraden zich wat te doen, worstelen met de thematiek en kondigen maatregelen af. Tegelijk doet het veel met mensen. Met u, met mij, met ons allemaal. Onzekerheid, een nieuw beroep op onze flexibiliteit, op onze saamhorigheid.

Dinsdagavond 2 november jl. kwamen moderamen en kerkrentmeesters samen om zich te braden over de situatie. Enerzijds geïnitieerd door de persconferentie, anderzijds om te overleggen over de terugkoppeling die u ons heeft gegeven in de afgelopen periode. In die bijeenkomsten proberen we te kijken naar alle aspecten, naar alle voors en tegens op het gebied van gezondheid, liturgie en kerkzijn. De afwegingen die moeten worden gemaakt zijn niet eenvoudig, met grote regelmaat staan ze haaks op elkaar.

Zo ook nu, in deze ronde met maatregelen, terwijl nog veel onduidelijk is. Welke maatregelen gelden wel of niet voor geloofsgemeenschappen? En als ze niet gelden voor geloofsgemeenschappen, hoe verhouden wij ons dan ten opzichte van de maatschappij? Wat adviseert de Protestantse Kerk in Nederland ons? Welke maatregelen liggen er op korte termijn nog meer in het verschiet, aangezien er op 12 november een nieuwe inventarisatie door regering en instanties volgt? Week na week nieuwe maatregelen invoeren verkleint niet alleen het draagvlak maar zorgt ook voor onduidelijkheid.

In het overleg van dinsdag jl. hebben kerkrentmeesters en moderamen daarom besloten om voor de viering van zondag 7 november a.s. één maatregel toe te voegen aan het huidige pakket. Wij vragen u dringend om zondag a.s. een mondmasker te dragen bij het betreden en verlaten van de kerk. U kunt het mondmasker afdoen zodra u op uw plaats zit. Het huidige pakket maatregelen bestaat uit de bekende elementen (anderhalve meter afstand met gemarkeerde zitplaatsen, geopende zijdeur voor noodzakelijk luchten, geen handen schudden, handen desinfecteren en thuisblijven bij het minste of geringste symptoom van een besmetting).

Wij realiseren ons terdege dat met name de geopende zijdeur voor ongemak zorgt. Wij begrijpen dat dit soms koud is, wij weten dat mensen aangeven om die reden thuis te blijven. Tegelijkertijd weten we ook dat er mensen thuis zullen blijven als de deur dicht is. Zie hier een van de afwegingen die ons hoofdbrekens bezorgt. Om duidelijkheid te blijven scheppen, niet wekelijks het pakket maatregelen te wijzigen, kiezen we er voor de viering van zondag a.s. opnieuw voor om een van de deuren te openen. Uiteraard staat het u vrij om uw kleding aan te passen of andere voorzorgsmaatregelen te nemen.

In de komende periode gaan wij ons beraden op andere mogelijke maatregelen en de consequenties. Wel of geen QR-codes? En dan geen afstand hoeven houden of mondmaskers dragen? Of geen QR-codes om niemand uit te sluiten? Zo zijn er vermoedelijk nog tal van afwegingen te maken.

Naast vieringen komen wij ook in andere vormen samen en verhuren wij zaalruimten in Huis van Zuid. Daarvoor geldt met ingang van zaterdag 6 november a.s. dat de Fonteinkerk organisatoren / huurders wijst op de verantwoordelijkheid die zij hebben te nemen. Dit kan dus leiden tot het scannen van QR-codes, zowel bij eigen activiteiten als bij verhuur. Details onderzoeken wij momenteel.

Wij houden u op de hoogte van onze beraadslagingen en roepen u opnieuw op om ons aan te spreken en uw gedachten met ons te delen.

Namens het moderamen en de kerkrentmeesters,

Rik Vroege (e-mail)

UPDATE 23 september 2021

In de afgelopen dagen heeft het moderamen en de kerkenraad de aangekondigde versoepelingen besproken. Deze gaan op zaterdag 25 september a.s. in en zijn van invloed op onze vieringen en verhuur van de kerkzaal en Huis van Zuid.

In de besprekingen en afwegingen zijn de kernbegrippen ‘gepaste afstand’ en ‘omzien naar elkaar’ vooropgesteld. Verder zijn de volgende adviezen als basis voor de afwegingen gebruikt:
 • advies van CIO, het Interkerkelijk Contact In Overheidszaken
https://www.cioweb.nl/,
• advies “Geef elkaar de ruimte” van de Protestantse Kerk Nederland
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/geef-elkaar-de-ruimte-advies-naar-aanleiding-versoepelingen-25-september/
• basisregels om verspreiding corona virus te voorkomen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels

Dit heeft geleid tot de volgende versoepelingen. Tijdens onze vieringen handhaven we de anderhalve meter regel, met behulp van vooraf gemarkeerde zitplaatsen. Wij schatten in dat de meeste bezoekers dit prettig vinden, daarbij in gedachten houdend dat het aantal zitplaatsen voldoende is voor het huidige aantal kerkbezoekers. In de basis gaat het om 75 bezoekers, bij onverhoopt grotere toeloop kunnen stoelen worden bijgeplaatst. De anderhalve meter gaat hand in hand met de algemene basisregels. Daarnaast is er extra aandacht voor voldoende ventilatie door de nooduitgang in de kerkzaal voor, tijdens en na de viering te openen. Het registreren van bezoekers, vooraf of aan de deur, komt geheel te vervallen.

Er is nadrukkelijk niet gekozen om in de kerkzaal twee vakken te creëren, een mogelijkheid die werd genoemd in het advies van de Protestantse Kerk. Iedere vorm van tweedeling is wat ons betreft ongewenst.

Indien de kerkzaal wordt verhuurd voor een evenement (concert, lezing, voorstelling etc.) dan is de organisator verantwoordelijk voor het implementeren van de juiste maatregelen. Het kan dan noodzakelijk zijn om middels het scannen QR-codes en de bij behorende controle van identiteitsbewijzen toegang te verlenen.

“Geef elkaar de ruimte” indachtig blijft ook voor overige verhuur en gebruik van ruimten in Huis van Zuid de anderhalve meter gehandhaafd, ook in combinatie met de algemene basisregels. Dit houdt dus een beperkt aantal bezoekers per ruimte in, overeenkomstig het Gebruiksplan.

Wij merken dat ook deze versoepelingen, net als eerder ingestelde maatregelen, voor gespreksstof zorgen. Niet altijd is een maatregel eenduidig of logisch, vaak zijn ze ook voor velerlei uitleg vatbaar.  Het moderamen en de kerkenraad hebben hier in de afgelopen periode regelmatig het hoofd over gebroken. Wij zijn daarom ook benieuwd naar uw mening en ervaringen, ook over deze versoepelingen. Wilt u daar iets over kwijt, schiet dan een van de kerkenraadsleden aan of neem contact op met de scriba.

nbv21bijbellezen advent 2021