Welkom!

UPDATE 29 juni 2021

Versoepelingen ook binnen de Fonteinkerk
In de afgelopen dagen heeft de kerkenraad overlegd over de manier waarop de door PKN en CiO aangegeven versoepelingen binnen de Fonteinkerk kunnen worden geïmplementeerd.

Vieringen
Het eerder gehanteerde aantal van 60 bezoekers wordt losgelaten. Het registreren van bezoekers blijft overeenkomstig de richtlijnen wel noodzakelijk, om bij een eventuele besmetting snel te kunnen reageren. Het registreren kan zowel vooraf als bij binnenkomst bij de welkomstcommissie.
De verplichting tot het dragen van mondmaskers binnen de Fonteinkerk en Huis van Zuid komt te vervallen. Voelt u zich juist met een mondmasker veilig, dan staat het u uiteraard vrij om een masker te dragen.

Enkele maatregelen blijven onverkort van kracht:
• afstand bewaren volgens de anderhalve meter regel. Let u daar alstublieft op bij het binnenkomen en verlaten van de kerk én tijdens het koffiedrinken, ook buiten.
• het desinfecteren van handen wordt sterk aangeraden
• de kerkzaal wordt ruim voor, tijdens en ruim na de viering geventileerd door de zijdeuren te openen
• het koffiedrinken blijft tot nader order buiten plaatsvinden, in de Tuin van Zuid en op het kerkplein

Met de gemeentezang volgen we een voorzichtige route. In de komende weken, tot en met 18 juli a.s., zingen we het eerste couplet van ieder lied én het gehele slotlied gezamenlijk. FONS blijft tot en met 18 juli a.s. wekelijks haar gewaardeerde bijdrage leveren. Is de algemene Corona-situatie in de dagen na 18 juli stabiel en positief, dan kan met ingang van 25 juli a.s. de gemeentezang weer als vanouds plaatsvinden. Ook dan zullen de zijdeuren van de kerkzaal geopend zijn, om voldoende ventilatie te waarborgen.

(Verhuur)activiteiten
Alle (verhuur)activiteiten worden vrijgegeven, met dien verstande dat de anderhalve meter regel in kerkzaal en alle (verkeers)ruimten in Huis van Zuid wél in tact blijft en gehandhaafd wordt. Het maximum aantal aanwezigen zoals per ruimte omschreven in het Gebruiksplan blijft eveneens van kracht. Het dragen van mondmaskers komt te vervallen; ook bij (verhuur)activiteiten geldt dat het natuurlijk wel mág.

Bij gebruik van vergaderruimte of kerkzaal blijft ventileren noodzakelijk, zowel voor, tijdens als ruim na gebruik. Zeker indien wordt gezongen of als blaasinstrumenten worden gebruikt dient hier extra aandacht aan te worden besteed.

Algemeen
Het bewaren van anderhalve meter afstand is voor de komende periode een van de belangrijkste deviezen, tezamen met het op eigen initiatief thuisblijven indien men zich niet in orde voelt. De kerkenraad rekent er op dat iedere bezoeker van een viering of een activiteit in Huis van Zuid haar/zijn verantwoordelijk neemt. Met dat uitgangspunt is het ook mogelijk om de looprichtingen die sinds maart 2020 golden weer op te heffen. Ook de kapstokken kunnen weer in gebruik worden genomen.

Aanmelden voor vieringen
Als u zich vooraf wilt registreren, dan het liefst voor zaterdagmiddag 17 uur. Reserveren kan per e-mail via kerkenraad@fonteinkerk-amersfoort.nl of telefonisch / WhatsApp via (06) 13444366. Heeft u zich niet aangemeld maar komt u toch naar de viering, dan worden uw gegevens aan de deur genoteerd. Neemt u ook bij het registreren anderhalve meter afstand in acht?

Mocht u de huidige regelingen nog eens willen nakijken, een overzicht vindt u op internet onder https://www.cioweb.nl/. Voor nadere informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de scriba.

UPDATE 2 juni 2021

Zo loopt het dan altijd: het moderamen vergadert op dinsdag, de bijdragen voor inFontein zijn geschreven en een dag later komen PKN en CIO met nieuwe adviezen naar buiten. Het gaat in dit geval om twee adviezen, aangaande bezoekersaantal en gemeentezang. U kunt de beide adviezen op de website van de PKN nalezen via link 1 en link 2:

Het moderamen heeft daarop nogmaals overlegd en volgt de beide adviezen. Dit houdt in dat met ingang van zondag a.s. bij een viering maximaal 60 bezoekers, exclusief betaalde medewerkers, worden toegelaten. We doen dat volgens het protocol uit ons Gebruiksplan, zoals we dat vanaf 30 juni 2020 ook hebben gebruikt. Gemeentezang is helaas nog niet mogelijk, ingetogen het slotlied meezingen acht het moderamen, in navolging van PKN / CIO, wel verantwoord. De voorzang van FONS wordt gecontinueerd, waarvoor wij nogmaals onze dank en waardering willen uitspreken.

De bekende voorzorgsmaatregelen blijven onverminderd van kracht, dus vooraf aanmelden, welkom na een bevestiging op zaterdag, triage bij binnenkomst, er gelden hygiënemaatregelen (desinfecteren, mondmaskers, looproutes en gemarkeerde zitplaatsen) en ventileren van de kerkzaal (voor, tijdens en na de viering). Voelt u zich hierbij “voldoende veilig”, dan begroeten wij u graag.

Het aanmelden / bevestigen is echt noodzakelijk, om te voorkomen dat er meer dan 60 aanwezigen zijn. Om dit proces beheersbaar te houden, verzoeken wij u dringend om uw aanmelding vrijdag voor 21 uur te doen. Aanmelden voor een viering kan per e-mail via kerkenraad@fonteinkerk-amersfoort.nl of telefonisch / WhatsApp bij de scriba.
Na de viering is het mogelijk om koffie te drinken, bij mooi weer, buiten, op het kerkplein of in de Tuin van Zuid. Houdt u ook daarbij alle Corona-voorschriften in acht?
Het moderamen is dankbaar dat wij sneller dan verwacht “weer elkaar ontmoeten en in Zijn naam begroeten”.

UPDATE 1 mei 2021

Tot nader order worden maximaal 30 bezoekers aangevuld met betaalde krachten (voorganger, organist, koster) toegelaten. Per vandaag is het bij mooi weer mogelijk om na de viering buiten, op het kerkplein koffie te drinken. Wij gaan er hierbij van uit dat iedereen de algemeen geldende Corona-voorschriften in acht neemt. Bij slecht weer komt het koffiedrinken te vervallen.

UPDATE 11 maart 2021

De kerkenraad heeft zich op donderdag 11 maart jl. gebogen over de vraag of zij het verantwoord vindt om weer met 30 bezoekers te vieren. De kerkenraad heeft hier mee ingestemd en wel met ingang van 14 maart, zondag a.s. In deze afweging zijn het advies van 25 februari jl. van het moderamen van de landelijke PKN en de Adviezen voor religieuze of levensbeschouwelijke samenkomsten van de Rijksoverheid meegenomen.

Om vieringen met 30 bezoekers verantwoord mogelijk te maken, wordt het “protocol 30” uit ons Gebruiksplan van stal gehaald, een protocol wat in het verleden goed heeft gefunctioneerd. Concreet houdt dit in dat bezoekers zich vooraf aanmelden, welkom zijn na een bevestiging, er triage bij binnenkomst plaatsvindt en er hygiënemaatregelen gelden (desinfecteren, mondmaskers, looproutes en gemarkeerde zitplaatsen). Ook wordt de kerkzaal voor, tijdens en na de viering geventileerd. Voelt u zich hierbij zelf “voldoende veilig”, dan heten wij u graag welkom.

Aanmelden kan telefonisch of per e-mail via kerkenraad@fonteinkerk-amersfoort.nl, u ontvangt dan de avond voor de viering bericht of u bij de gelukkigen hoort.

Alle vieringen worden via YouTube in beeld worden gebracht. Via https://fonteinkerk-amersfoort.nl/meekijken/ kunt u wekelijks doorklikken naar de uitzending. Uiteraard zijn de vieringen ook via Kerkdienstgemist (audio) te volgen. De Stiltemomenten worden ook gecontinueerd, van maandag tot en met vrijdag tussen 19:00 en 20:30 uur en op zondag tussen 14:00 en 16:00 uur bent u van harte welkom! Let op, op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart komt het Stiltemoment te vervallen, omdat de kerkzaal dan gebruikt wordt als stemlocatie. Het inrichten van de kerkzaal vindt plaats op zondagmiddag 14 maart, ook dan is er geen stiltemoment.

De kerkenraad is blij met deze eerst stap op weg naar samenkomen!

Namens de kerkenraad

Rik Vroege, scriba

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Ds. Wim Verschoor of de scriba, via de bekende telefoonnummers, via email, of via het contactformulier van deze website.

X
X