PRESENTIE
Uitnodigend en uitgesproken

De wijkgemeente van de Fonteinkerk kiest er nadrukkelijk voor zichtbaar aanwezig te zijn in Amersfoort-Zuid. Dat komt tot uitdrukking in de titel van dit beleidsplan voor de jaren 2018 tot en met 2021: Presentie. De ondertitel, Uitnodigend en uitgesproken, wil laten zien dat deze zichtbare aanwezigheid twee kanten heeft: de Fonteinkerk staat open naar en is betrokken op de mensen in dit deel van de stad, en zij laat daarin ook zien waar zij als christelijke geloofsgemeenschap zelf voor staat. Het kerkgebouw en het Huis van Zuid, met zijn kerkelijke uitstraling, zijn daarbij van essentieel belang.

In dit beleidsplan ligt het accent op (1) een herformulering van het profiel van de Fonteinkerk, en (2) het vaststellen van een drietal speerpunten voor beleid in de komende periode. Afsluitend wordt in dit beleidsplan aandacht besteed aan (3) de belangrijkste randvoorwaarden voor het beleid. Jaarthema’s zullen de mogelijkheid bieden om per jaar bepaalde accenten te leggen in de wijze waarop de Fonteinkerk dit beleidsplan uitwerkt.

Een beleidsplan is geen werkplan: het laat zien in welke richting we als gemeente de komende vier jaar verder willen ontwikkelen. De kerkenraad bepaalt vervolgens van jaar tot jaar prioriteiten.

Het gehele beleidsplan kunt u HIER inzien en downloaden.