Aan Tafel is het thema van de gemeentezondag op 18 september. En voor het hele komende seizoen! Met ‘Aan Tafel’ geven we betekenis aan de ontmoeting met Jezus, met elkaar en met onze naaste. We gaan ook ‘Aan Tafel’ om in gesprek te gaan over hoe we de Fonteinkerk-gemeente vitaal houden, nu en de komende jaren. Is dat nodig, denkt u misschien? Op deze pagina vindt u alle ins en outs over het jaarthema en Fonteinkerk Vitaal in 2025.

Meer weten? Neem per e-mail contact op met een van de co-voorzitters van de kerkenraad, Koos Koolstra of Gert-Jan Geerse.

Koninkrijk

Fonteinkerk Vitaal in 2025

Deel 1: Waarom en wat voorafging

Waarom en wat voorafging

 1. Ons huidige beleidsplan ‘PRESENTIE, Uitnodigend en Uitgesproken’ liep tot 2021. Veel is gerealiseerd en we hebben het min of meer afgerond met gesprekken in verschillende groepjes (‘Uitgesproken Ontmoetingen’), tijdens decorona-seizoenen 2020-2021.
 2. Het is goed voor de onderlinge band en begrip eenmaal in de 4-5 jaar als gemeente na te gaan en te bevestigen waarje voor staat. Bij welke ‘identiteit’ voel je je thuis, wat wil je naar elkaar en naar buiten uitstralen én doen?
 3. Wim Verschoor gaat in 2023 met emeritaat. Een opnieuw bevestigde ‘identiteit’ van onze gemeente is basis voor hetprofiel van de te werven predikant.
 4. Er komen vacatures in het bestuur van onze wijkgemeente (de kerkenraad). Naast ervaren ouderen willen we daarinmeer jongeren een plek geven, om hen meer ‘stem’ te geven!
 5. De kerkelijke organisatie kraakt: we doen heel veel, maar kunnen we ook keuzes maken, hoe blijft het leuk, hoeenthousiasmeren we onze vele vrijwilligers (zo’n 80!), waar is juist behoefte aan professionals?
 6. De VVB-financiële-bijdrage blijft op niveau, maar wordt gedaan door steeds minder, vooral oudere leden. Verhuuraan derden maakt van Huis van Zuid meer en meer een vergadercentrum. Er lijkt te weinig ruimte voor eigen gemeentewerk. Welk nieuw ‘verdienmodel’ hebben we nodig? Hoe richten we HvZ zo in dat gebruik en verhuur passenbij onze ‘identiteit’?
 7. Samenwerking met andere wijkgemeenten is er nauwelijks. Hoe kunnen we ‘pragmatisch’ samenwerken met kerkenin de buurt?
 8. Ons kerkgebouw is inmiddels 60 jaar oud. We staan voor omvangrijke investeringen (rond 2026) in onderhoud enverduurzaming. Gaan we dat doen, of zijn er andere mogelijkheden?

Wat tot nu toe gedaan?

Je zou kunnen zeggen dat voornoemde feiten ‘kantelmomenten’ zijn op de weg die we als gemeente willen gaan. We zien ze al een tijdje aankomen. Daarom zijn we als kerkenraad al bijna twee jaar op verschillende manieren in gesprek over het thema Fonteinkerk Vitaal.

We begonnen met een enquête onder 75 gemeenteleden in 2020. Daarna een gesprek met een Denktank met 25 gemeenteleden, in februari 2021. Dit werd in mei 2021 omgezet in het document “Het Verhaal van de Fonteinkerk”. Vervolgens een kerkenraadsweekend in oktober 2021 en een gesprek met twintig 30-/40-gers op 12 maart 2022. Daarbij werden dromen en verlangens over wie en wat we als gemeente voor elkaar en voor anderen willen zijn, omgezet in 4 thema’s. Deze 4 thema’s zijn tussentijds met u gedeeld in Infontein en daarna door de kerkenraad omarmd in april 2022. In bijeenkomsten in mei met de Waterdragers (gemeenteleden die actief deelnemen aan beraadsgroepen en commissies) hebben we een eerste concrete vertaling gemaakt. Daarmee gaan we verder op de gemeentezondag.

DIT ZIJN DE THEMA’S. DE FONTEINKERKGEMEENTE VERLANGT NAAR EN WIL:

 1. Gericht zijn op God, en wel zo dat: ‘Er een dikke kans is dat je geraakt wordt!’
 2. Gericht zijn op elkaar: ‘Dat je mag zijn wie je bent en nieuwsgierig bent naar de ander’.
 3. Gericht zijn op de wijk, stad en wereld, zodat: ‘De ander zich niet vergeten voelt’.
 4. Dat kerkzaal en Huis van Zuid, ons KerkHuis, een ‘Open en dynamische pleisterplaats’ is.
Deel 2: betekenis thema 1 en 2

Thema 1 en 2

‘Aan Tafel’ is het thema van de gemeentezondag op 18 september, en voor het hele komende seizoen. Daarmee willen we betekenis geven aan de ontmoeting met Jezus, met elkaar en onze naaste. We gaan ook ‘Aan Tafel’ om in gesprek te gaan over hoe we de Fonteinkerk-gemeente vitaal houden, nu en de komende jaren. In deel 1 heeft u kunnen lezen over ‘Het waarom en wat voorafging’. In dit deel 2 gaat het over de betekenis en eerste uitwerking van thema 1 en 2. Dit zijn de gekozen thema’s:

 1. Gericht zijn op God, en wel zo dat: ‘Er een dikke kans is dat je geraakt wordt!’
 2. Gericht zijn op elkaar: ‘Dat je mag zijn wie je bent en nieuwsgierig bent naar de ander’.
 3. Gericht zijn op de wijk, stad en wereld, zodat: ‘De ander zich niet vergeten voelt’.
 4. Dat kerkzaal en Huis van Zuid, ons KerkHuis, een ‘Open en dynamische pleisterplaats’ is.

Zoals in deel 1 beschreven, zijn ze tot stand gekomen door gesprekken met een groot aantal gemeenteleden. Eigenlijk weerspiegelen ze dromen en verlangens over wat we zoeken, hopen te vinden in de Fonteinkerkgemeente, als het gaat om geloof, samenleven en van betekenis zijn voor onze omgeving. Door die gesprekken groeide de overtuiging dat onze ‘identiteit’ niet bepaald (omschreven) wordt door meningen of geloofszekerheden (dogma’s). Geloof en geloofsbeleving zijn te vaak een ‘mysterie’, waarin je samen zoekt en ‘stamelend’ uitspreekt wat God voor je betekent, in je leven en in wat je doet. Waar we naar verlangen:

Verlangen 1: Gericht zijn op God waardoor er een ‘Dikke kans is dat je geraakt wordt!’
In de Fonteinkerkgemeente willen we in eerste plaats worden gevoed in ons geloof. Samen gaan we op zoek naar verbinding met God en leren wat God meegeeft voor ons leven. Van dat laatste is veel zichtbaar geworden in het verhaal van Jezus: zijn leven, sterven en opstaan. God trekt zich het lot van mensen aan, wil liefdevol zichtbaar worden in ons bestaan. De werking van zijn Geest kunnen we ervaren in onszelf en in elkaar als we ons met elkaar verbinden. In het ‘samen spoorzoeken naar God’ is delen van onze levensverhalen belangrijk: ervaringen van kwetsbaarheid, vreugde, verdriet, liefde en hoop (in een veilige omgeving). Er mag ruimte zijn voor twijfel, als God ver weg voelt, onzichtbaar lijkt. Zoeken naar geloof en verbinding, je laten raken door God en elkaar, met als basis gelijkwaardigheid en inclusiviteit zijn kenmerkend voor onze ‘identiteit’.

Hoe dan? Een paar voorbeelden:
Verhalen vertellen’ is een middel bij uitstek. Samen luisteren naar verhalen uit onze bron, de Bijbel, vertaald naar het leven van nu. We vinden het belangrijk dat er ‘professionals’ in onze gemeente zijn die helpen bij dat vertolken. Denk aan de wijkpredikant, een kerkelijk werker, emeritus predikanten uit onze eigen wijk, deskundigen van buiten. Maar we oefenen ook met het luisteren naar verhalen uit ons eigen leven. We bevragen elkaar over wat ons ten diepste beweegt en waar we ons kwetsbaar weten.
De zondagse vieringen zijn hiervoor de spil, de rust- en inspiratiemomenten. We voelen steeds meer dat in deze hectische 24/7-samenleving, onze gebouwen daartoe een ‘multifunctionele vierplek en oefenplaats’ moeten zijn. We laten ons ook inspireren in doordeweekse activiteiten en in kleine thematische groepjes o.l.v. gemeenteleden.

Verlangen 2: Gericht op elkaar waarbij je merkt dat ‘Je mag zijn wie je bent, je nieuwsgierig wordt naar de ander’

Dit verlangen is uitgedrukt in teksten als: jezelf mogen zijn, je thuis voelen, gezien, gekend, geliefd en gedragen worden, erbij horen, voelen nodig te zijn door wie je bent, wat je brengt en/of wat je kunt doen (je talenten).
Hoe dan? Een paar voorbeelden:
We beloven elkaar dat te doen in de beslotenheid van ons eigen hart, ons stil gebed. Maar ook actief door tijd te nemen ‘elkaar tevoorschijn te luisteren’, ons af te vragen: ken ik de ander echt? Naast de zorg voor elkaar, maken we het mogelijk dat iedereen die dat wil, zijn of haar talenten (daar zit de energie) kan inzetten voor onze gemeenschap én voor de mensen in de buurt (of de stad: zie thema 3). We zijn erop attent dat iedereen kan zeggen: ‘Ik hoor erbij, op mijn eigen manier’. Zouden we kunnen gaan werken met een soort van ‘buddy-systeem’: de één loopt een tijdje op met de ander? Dat kan ook doordat ouderen (een paar keer) participeren in bijeenkomsten van jongeren (TOZ, KIEM, kinderopvang), in plaats van voortdurend jongeren naar de kerkdienst te willen ‘lokken’. Iedereen kan deelnemen aan groepjes voor gesprek, Bijbelstudie, levensvragen, muziek, gezelligheid, etc. Belangrijk is dat gemeenteleden die de stilte/rust verkiezen boven activiteit, zich ook gezien en gekend voelen.

Deel 3: betekenis thema 3 en 4

Thema 3 en 4

Het is bijna zover, we leven toe naar de gemeentezondag van 18 september, met als thema ‘Aan Tafel’. Het thema voor het hele komende seizoen. Daarmee willen we betekenis geven aan de ontmoeting met Jezus, met elkaar en onze naaste. Wat u ook al weet is dat we ‘Aan Tafel’ in gesprek gaan over hoe we de Fonteinkerk-gemeente vitaal houden, nu en de komende jaren. In deel 1 heeft u kunnen lezen over ‘Het waarom en wat voorafging’, in deel 2 en dit deel 3 over de betekenis van de vier gekozen thema’s. Deze vier thema’s beschrijven de wijze waarop we vitaal willen blijven in ons geloofsleven en als geloofsgemeenschap:
1. Gericht zijn op God, en wel zo dat: ‘Er een dikke kans is dat je geraakt wordt!’
2. Gericht zijn op elkaar: ‘Dat je mag zijn wie je bent en nieuwsgierig bent naar de ander’.
3. Gericht zijn op de wijk, stad en wereld, zodat: ‘De ander zich niet vergeten voelt’.
4. Dat kerkzaal en Huis van Zuid, ons KerkHuis, een ‘Open en dynamische pleisterplaats’ is.

Zoals eerder beschreven, de thema’s weerspiegelen eigenlijk dromen en verlangens over wat we zoeken, hopen te vinden in de Fonteinkerkgemeente. Ze kenmerken onze ‘identiteit’ waar het gaat om geloof, samenleven en van betekenis zijn voor onze omgeving. Het eerste thema is de kern, ons fundament: God zoeken en door Hem geraakt willen worden. Ook door de verhalen van elkaar, omdat geloof en geloofsbeleving zo vaak een ‘mysterie’ zijn. Daarom willen we oefenen in het samen zoeken en ‘stamelend’ uitspreken, wat God voor je betekent. Het tweede thema is daartoe voorwaardelijk. Het is de basis voor onderlinge verbinding: je gezien en gewenst voelen. In het derde en vierde verlangen beschrijven we, hoe we vanuit ons geloof in God er willen zijn voor de wereld om ons heen, en daartoe alles wat we hebben (als gemeente) willen inzetten:

Verlangen 3: Gericht op de wijk, stad en wereld: ‘De ander voelt zich niet vergeten’
Vanuit de Bijbel worden we opgeroepen naastenliefde en gerechtigheid vorm en inhoud te geven. Als we kracht en inspiratie uit ons geloof putten, elkaar helpen en bemoedigen, kunnen we samen met blijdschap toegankelijk en ontvankelijk zijn voor de mensen om ons heen. Kunnen we er voor ze zijn en materieel voor hen zorgen. Dat geldt ook voor onze aarde, vanuit goed rentmeesterschap.
Hoe dan? Alvast een paar voorbeelden:
We zijn present in de buurt met alles wat we in huis hebben. We slechten grenzen en drempels (ook fysiek), en zoeken ook mensen om ons heen op, die materieel ondersteuning nodig hebben (diaconie). Daar zijn we overigens best goed in, met de programma’s van M&O, VDO, Soep op de Stoep, de Diaconie, het beschikbaar stellen van kerkelijke ruimten en ga zo maar door.  We merken wel dat deze activiteiten al lang door dezelfde gemeenteleden worden gedaan. Versterking en opvolging is gewenst, maar ook keuzes maken, want we zijn geneigd ‘alles’ te willen. Wat daarbij belangrijk blijft (en oefening vergt) is ons eigen verhaal te blijven vertellen waarom we dit doen, wat ‘geloven in de praktijk’ voor ons betekent. We hebben talent in huis om met publicaties en inleidingen actief zijn naar buiten en dat ook meer doen op digitale platforms.

Nog twee belangrijke voorbeelden: Vanuit ons geloof oefenen we samen in hoe een duurzaam leven eruit ziet. We helpen elkaar en onze wijkgemeente dat in de
praktijk te brengen. We kunnen ook slimmer samenwerken door talenten te delen met andere kerkelijke wijkgemeenten.

Verlangen 4: De Fontein: KerkHuis, place 2B&B (to be, believe and belong): ‘Open en dynamische pleisterplaats’
Onze geloofsbeleving en wie we (willen) zijn komen samen en tot uiting in de wijze waarop we onze gebouwen en tuin inrichten, beheren en gebruiken. In ‘KerkHuis de Fontein’ mag worden geëxperimenteerd. Met een flexibele inrichting kunnen we reageren op wat er leeft en nodig is in de samenleving. Dat kan ook met passende kunst en cultuur. We willen een altijd open en gastvrije land- en stilteplaats zijn waar je op adem kunt komen, aandacht krijgt en geeft, zingeving en schoonheid ervaart en je wilt laten beïnvloeden.
Hoe dan? Een paar voorbeelden:
Onze gebouwen en tuin zijn (of worden) ‘altijd open’ ruimten. ‘Door de week maar zondags….ook’, het voelt en oogt als een herberg en creatief bezinningscentrum voor iedereen, waar de grenzen tussen binnen en buiten vervagen. Belangrijk hierbij is dat we ons openstellen voor mensen, meningen en samenwerkingen van buiten (naar binnen). Dat we met onze middelen aansluiten, alert en adequaat reageren op wat er in de samenleving speelt. Zomaar een beeld: wonen (in de buurt), bezinnen en be-leven in ‘KerkHuis de Fontein’, in de vorm van een soort stadsklooster?

Aan tafel, jaarthema 2022-2023

Meer informatie over het thema Aan Tafel vindt u op de website van de Protestantse Kerk in Nederland. Bijvoorbeeld op de speciale THEMAPAGINA of een INTERVIEW met scriba René de Reuver.